Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Godina 2013 Broj 7
Glavni i odgovorni urednik:
doc. dr Mladen Rebić
Uredništvo:
Branko Đerić, Vaso Dragović, Perica Macura, Aleksandar Stojanović, Ljubiša Vladušić, Mladen Rebić, Zorica Golić, Predrag Mlinarević, Borka Popović, Nemanja Šarenac.
Međunarodno uredništvo:
Tahir Mahmutefendić (London, England), Zoltan Barcskai (Budapest, Hungary), Branka Likić-Brborić (Linköping, Sweden), Desimir Međović (Moscow, Russian Federation), Milorad Ivanišević (Belgrade, Serbia), Radovan Kovačević (Belgrade, Serbia), Slobodan Malinić (Kragujevac, Serbia).
Tehnički urednik:
mr Nemanja Šarenac
Lektor:
Јаdranka Regoje
Prevod na engleski jezik:
prof. Slavica Jevtović

 

SADRŽAJ


IZVORNI NAUČNI RADOVI   

NEW APPROACH IN INTERNATIONAL TRADE ANALYSIS DUE TO INTERNATIONAL FACTOR MOVEMENTS
Predrag Bijelić    

DOMETI FISKALNE POLITIKE U PODSTICANJU PRIVREDNOG RASTA
Predrag Mlinarević


PRETHODNA SAOPŠTENJA

INTERNATIONAL TOURISM DEMAND IN MACEDONIA: CURRENT STATUS AND ESTIMATION
Biljana Petrevska    

ANALIZA KONKURENTNOSTI PRIVREDE I POSLOVNOG AMBIJENTA U BIH U SVJETLU AKTUELNIH MEĐUNARODNIH GODIŠNJIH IZVJEŠTAJA
Goran Balotić    

ZNANJE KAO KLJUČNI FAKTOR KONKURENTSKE PREDNOSTI I UNAPREĐIVANJA INOVATIVNOSTI
Marko Šarčević    

A STUDY OF MENTAL ACCOUNTING IN SANCTION CONDITIONS IN IRAN
Mahmoud Mousavi Shirii, Mahdi Salehi, Saideh Rezahee and Hasan Ensan    

PREDNOSTI I NEDOSTACI FIKSNOG KURSA (VALUTNOG ODBORA) U USLOVIMA EKONOMIJE BIH
Ljubiša Vladušić     

THE TURNAROUND STRATEGY AND  COURSES OFACTION OF COMPANIES IN THE CRISIS
Tihomir Spremo, Sanja Prodanović    

VAŽNOST STRATEŠKIH CILJEVA ZA PODUZEĆA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dinko Primorac    

APLICATION OF GRAVITY MODEL FOR ANALYSIS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA EXPORT
Vladan Nastić    

PRAVNI I RAČUNOVODSTVENI ASPEKTI STEČAJA PREDUZEĆA
Borka Popović, Damjan Danilović   

 

PREGLEDNI RADOVI

UTICAJ ANGAŽOVANJA POZNATIH LIČNOSTI NA EFEKTIVNOST OGLAŠAVANJA I IMIDŽ BRENDA
Slađana Starčević    

ZNAČAJ I DJELOTVORNOST ŽIVOTNOG OSIGURANJA NA GOSPODARSKI RAZVOJ
Mira Pešić - Andrijić    

ANALIZA UČINKA ZONE SLOBODNE TRGOVINE CEFTA 2006
Dijana Grahovac, Simonida Vilić    

UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA POTROŠAČIMA – CRM
Dragan Vojinović    

UPRAVLJANJE ODNOSIMA SA KUPCIMA KAO PREDUSLOV USPEHA U MODERNOM HOTELIJERSTVU
Boris Milović    

MJERNA MJESTA ZADOVOLJSTVA KORISNIKA U PROCESNOM MODELU UNUTAR INTEGRISANOG SISTEMA KVALITETA
Kristina Bobrek - Macanović    

KLASTERI I NJIHOVA ULOGA U USLOVIMA GLOBALIZACIJE SA OSVRTOM NA KLASTERE U EVROPSKOJ UNIJI
Mirjana Stojanović - Trivanović    

RAČUNOVODSTVENI ASPEKT MJERENJA PERFORMANSI U LEAN PROIZVODNOM OKRUŽENJU
Ljiljana Tanasić    

KONKURENTNOST PRIVREDE BOSNE I HERCEGOVINE I ZEMALJA ZAPADNOG BALKANA
Jelica Tepavčević    

MONETARNO INTEGRISANJE EVROPE – KRITERIJUMI  KONVERGENCIJE I EKONOMSKA KRIZA
Branka Topić - Pavković    

FINANSIJSKO VREDNOVANJE EFEKATA UVOĐENJA INOVACIJA U PREDUZETNIČKI ORIJENTISANO
PREDUZEĆE
Dragan Milovanović    

SNAGE I SLABOSTI FRANŠIZNOG POSLOVANJA SA OSVRTOM NA BOSNU I HERCEGOVINU
Goran Pejaković    

KRIVIČNO DJELO OBMANJIVANJE KUPACA
Igor Petković    


STRUČNI RADOVI

MULTIPLIKATIVNI EFEKTI TURIZMA U USLOVIMA RECESIJE
Aleksandar Stojanović, Martin Matijašević    

SVETSKA FINANSIJSKA I EKONOMSKA KRIZA: EFEKTI DO SADA PREDUZETIH MERA
Dragana Radovanović, Dobrosav Radovanović    

SOFTVERSKA PODRŠKA DU PONTOVOM MODELU FLEKSIBILNOG UPRAVLJANJA PRIMJENOM RAČUNOVODSTVENE POLITIKE OTPISA POTRAŽIVANJA, SA SVRHOM ISKAZIVANJA ODGOVARAJUĆEG REZULTATA
Senada Kurtanović    

PROCES USAVRŠAVANJA LJUDSKIH POTENCIJALA U USLOVIMA IMPLEMENTACIJE PROGRAMA MENADŽMENTA ZNANJA
Slađana Lolić    

IMPLIKACIJE INTERPERSONALNIH KOMUNIKACIJA NA KONKURENTNOST BRENDA
Nikola Gluhović    

ZNAČAJ EMOCIJA U ODLUČIVANJU U EKONOMIJI I BIZNISU
Savo Stupar, Elvir Šahić    

STRATEGIJE ULASKA MULTINACIONALNIH BANAKA NA NOVA TRŽIŠTA
Katarina Panić    

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U GLOBALNOM OKRUŽENJU
Tatjana Vidaković    

REFORMA JAVNIH RASHODA
Sanja Jakovljević    

JAVNA INTERNA FINANSIJSKA KONTROLA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE
Dalibor Sefer, Goran Petrović    

BRENDIRANJE LOKACIJE
Dalibor Đerić    

MJERE ZA JAČANJE VALUTNOG ODBORA U BOSNI I HERCEGOVINI
Dejan Kovačević

 

IN MEMORIAM

PROF. DR MITAR MILJANOVIĆ (1937-2013)
Branko Đerić

 

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova