Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu
Godina 2014 Broj 8

Glavni i odgovorni urednik: Mladen Rebić, PhD
Uredništvo:
Branko Đerić, Vaso Dragović, Perica Macura, Branislav Mašić, Rade Ivanković, Radomir Božić, Aleksandar Stojanović, Ljubiša Vladušić, Mladen Rebić, Zorica Golić, Predrag Mlinarević, Borka Popović, Slađana Paunović, Nemanja Šarenac, Sanja Prodanović
Međunarodno uredništvo:
Tahir Mahmutefendić (London, England), Zoltan Barcskai (Budapest, Hungary), Branka Likić-Brborić (Linköping, Sweden), Milorad Ivanišević (Belgrade, Serbia), Radovan Kovačević (Belgrade, Serbia), Slobodan Malinić (Kragujevac, Serbia, Jolán Velencei (Budapest, Hungary), Boda György (Budapest, Hungary), Teoman Duman (Antalya, Turkey), Gerd Wassenberg (Gelsenkirchen, Germany), Vladimir Kašćelan (Podgorica, Montenegro), Božo Mihailović (Podgorica, Montenegro)
Tehnički urednik: Nemanja Šarenac, MSc
Sekretar: Arsen Hršum
Lektor: Јаdranka Regoje
Prevod na engleski jezik: Slavica Jevtović, Professor

 

SADRŽAJ

 

IZVORNI NAUČNI RADOVI 
DOES ECONOMIC INEQUALITY BOOSTS ECONOMIC GROWTH: EVIDENCE FROM THE REPUBLIC OF SRPSKA
Zoran Borović 

PRETHODNA SAOPŠTENJA
 
PROŠIRIVANJE I PRODUBLJIVANJE NASTAJUĆIH TRŽIŠTA OBVEZNICA S CILJEM POVEĆAVANJA NJIHOVE STABILNOSTI
Nermina Pobrić           
 
ADVANTAGES OF CROWDFUNDING AS AN ALTERNATIVE SOURCE OF FINANCING OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES
Zorica Golić    
 
ŠVALERI: EXPERTNI SISTEMI SU ULOVILI SVOJ PLIJEN A POSLIJE SU BRZO „HVATALI MAGLU”
Zoltan Baračkai, Jolan Velencei           
 
STIGLICOVA TEORIJA RAZVOJA I ULOGE DRŽAVE U RAZVOJNIM PROCESIMA
Jadranka Petrović        
 
KOMPARATIVNA ANALIZA UPRAVLJAČKIH MODELA U SLUŽBAMA ZA ZAPOŠLJAVANJE
Ranko Markuš
 
IZLAGANJA SA NAUČNOG SKUPA
                                      
THE CAPITAL PRICE INFLUENCING FACTORS IN THE REPUBLIC OF SRPSKA
Tajana Serdar, Dijana Sredić   

PREGLEDNI RADOVI
 
EKONOMETRIJSKI MODEL LIČNE POTROŠNJE
Mira Pešić – Andrijić, Slađana Radović           
 
UVOĐENJE MERA PROTIV CENOVNE DISKRIMINACIJE U UGOSTITELJSKIM OBJEKTIMA
Aleksandra Vujko Tamara Gajić          
 
KONCEPTUALNI OKVIR ZA KREIRANJE STRATEGIJE ODRŽIVOG RASTA SLOŽENOG PREDUZEĆA
Momir Lazarević         
 
MODELI OCJENE KREDITNOG BONITETA PREDUZEĆA
Borka Popović, Zvjezdana Gavrilović              
 
MODELIRANJE ROČNE STRUKTURE KAMATNIH STOPA NA BAZI JEDNOFAKTORSKOG VASIČEK MODELA
Vesna Prorok  
 
LIZING POSLOVI
Damajan Danilović       
 
CROATIA’S ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION AND THE FUTURE OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Erkan Ilgün, Adnan Murad
 
UTICAJ INTEGRISANIH MARKETING KOMUNIKACIJA NA POZICIJU TURISTIČKE DESTINACIJE U TURIZMU 21. VIJEKA
Biljana Rađenović Kozić, Simonida Vilić          
 
REVIZORSKI ALATI ZA OCJENU KVALITETA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA
Tamara Stojanović       
 
MONETARNA POLITIKA FED-A, UZROCI I POSLJEDICE NASTANKA SVJETSKE EKONOMSKE KRIZE
Dražen Marjanac         
 
UTICAJ SKORING MODELA NA TAČNOST I BRZINU PROCJENE KREDITNOG RIZIKA MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA
Ljiljana Sorak

STRUČNI RADOVI
 
UTICAJ ADMINISTRATIVNIH BARIJERA NA POSLOVANJE PREDUZEĆA: EMPIRIJSKA STUDIJA U REPUBLICI SRPSKOJ
Zoran Lukić, Predrag Đurić, Boris Novarlić                 
 
KRITIČKI OSVRT NA PRIMENU MYERS-COHN -OVOG MODELA ZA ODREĐIVANJE MARGINE PROFITA U NEŽIVOTNOM OSIGURANJU
Mirela Mitrašević         
 
GLOBALNI INDEKS INOVATIVNOSTI: KOMPARATIVNI PRIKAZ INOVACIONIH KOMPONENTI ZEMALJA REGIONA
Sanja Prodanović, Siniša Milošević      
 
OGRANIČENJA I MOGUĆNOSTI RAZVOJA DUŽNIČKIH INSTRUMENATA U REPUBLICI SRPSKOJ – OBVEZNICA KAO ALTERNATIVA KREDITU
Saša Stevanović Miloš Grujić   
 
KORUPCIJA KAO EKONOMSKI I POLITIČKI PROBLEM
Njegoš Jovanović,  Aleksandar Stojanović       
 
FORENZIČKA REVIZIJA NASUPROT TRADICIONALNOJ  EKSTERNOJ REVIZIJI
Miroslava Grujić Kalkan          
 
BAZELSKI SPORAZUM 3 U FUNKCIJI JAČANJA STABILNOSTI BANKARSKIH SISTEMA NA GLOBALNOM NIVOU
Siniša Đerić     
 
INSTITUCIONALNE PRETPOSTAVKE ZA PRIVLAČENJE STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U BOSNU I HERCEGOVINU
Ljubiša Ševkušić          

 

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova