Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu je ekonomska publikacija koja izlazi jednom godišnje i ima opštu orijentaciju. Objavljuje originalne naučne radove, naučne preglede, preliminarne izvještaje, konferencijske radove, stručne radove i preglede knjiga. Mogu se podnijeti samo originalni radovi koji nisu prethodno objavljeni ili već dati za objavljivanje negdje drugdje. Radovi treba da budu pripremljeni u skladu sa Uputstvima za autore za Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu.

Radovi treba da budu dostavljeni elektronski, u prilogu – kao otvoreni dokument (Word i PDF format), Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. , u predviđenom roku. Radovi koji ne stignu do predviđenog datuma ili ne budu ispunjavali preporuke date u Uputstvu neće biti predati na recenziju i neće biti štampani u časopisu.

Autori treba strogo da se pridržavaju uputstva za autore. Radovi koji se ne budu pridržavali uputstava neće ući u razmatranje.

Rad mora biti sačinjen u Microsoft Word-u, fontom Times New Roman (12), ćirilicom, razmak (1). Format stranice: veličina A4. Margine: vrh 2 cm, donja 2 cm, lijevo 2,5 cm, desno 2,5 cm. Rad treba da ima dužinu do 30.000 znakova (16 strana). Izuzetak od ovog su pregledi koji mogu imati i do 50.000 znakova. Rad mora biti redigovan.

Naslov rada. U gornjem lijevom uglu treba da stoji prezime, titula i ime autora (Times New Roman, 12). Primjer: Prezime dr (mr) ime ili prezime ime, dipl ecc. U fusnoti na prvoj stranici se navodi naučno zvanje autora, naziv i adresa ustanove u kojoj je autor zaposlen i e-mail adresa autora. Tri proreda niže, u sredini stranice, velikim slovima precizan naslov rada (TNR, 14, bold).

Rezime. Rezime u dužini od 50-150 riječi, treba da se nalazi na početku rada, tj. ispod naslova, dva proreda niže (TNR, 11, italic). Na kraju rezimea, jedan prored niže daju se ključne riječi (do pet ključnih riječi). Potrebno je dati najmanje jednu klasifikacionu šifru iz JEL klasifikacije, koju koristi  Journal of Economic Literature (JEL: http://www.aeaweb.org/journal/jel_class_system.php), takođe jedan prored niže.

Naslovi i podnaslovi rada.

a) UVOD (TNR, 12, bold), tekst TNR 12, dva proreda poslije ključnih riječi.

b) Glavni naslovi u radu treba da budu TNR 12, velikim slovima, bold, poravnato prema lijevoj margini. Između naslova u radu jedan prazan red. Glavne naslove označiti rednim brojem 1.; 2., itd.

c) Podnaslovi, drugi nivo, TNR 12, bold, poravnato prema lijevoj margini.

d) Podnaslovi, treći nivo, TNR 12, poravnato prema lijevoj margini.

e) ZAKLJUČAK (TNR, 12, bold), tekst TNR 12.

Jezik rada i pismo. Radovi se dostavljaju na engleskom i srpskom (hrvatskom, bosanskom) jeziku.

Rezime na engleskom jeziku: U gornjem lijevom uglu navodi se ime i prezime autora (TNR, 12). Tri proreda niže NASLOV RADA na engleskom jeziku (TNR, 14, bold). Potom, dva proreda niže slijedi Summary (TNR 12, bold), pa tekst (TNR 11, italic). Poslije teksta, jedan prored niže Key words (TNR 12, bold): key word 1, key word 2, ...key word 5 (TNR 11, italic).I prored niže JEL classification (TNR 12, bold): E04, B12 (TNR 11, italic).

Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu koristi THE CHICAGO MANUAL OF STYLE (AUTHOR – DATE SYSTEM).

Pozivanje na pojedince, članake i knjige u tekstu - Osnovna struktura citiranja u tekstu. Citat u tekstu se obično pojavljuje u zagradi i obuhvata samo prva dva elementa navođenja u bibliografiji - autor i godina izdanja (otuda naziv sistema), bez interpunkcijskih znakova. Pored toga, broj stranice ili drugi lokator može se dodati, poslije zareza. Termini kao što su urednik ili prevodilac, navedeni skraćeno u  bibliografiji, nisu uključeni u tekst citata.

Citati. Svaki citat, bez obzira na dužinu, mora biti naveden, kao i broj stranice. Za svaki citat duži od 350 znakova, autor mora imati pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava kojeg treba priložiti uz rad.

Tabele, grafikoni i slike. Tabele i grafikoni treba da budu u Word-u ili nekom formatu koji je kompatibilan sa Word-om. Tabele i grafikone iz programa za statistiku treba prebaciti u format Word-a. Isti podaci ne mogu biti predstavljeni i u tabelama i u grafikonima. Svaka tabela, grafikon, ili slika treba da budu označeni brojem i da imaju odgovarajući naslov, npr.: Tabela 2: Pouzdanost varijabli. Naziv tabele, grafika ili slike se stavlja iznad, TNR 11, normal, dva slobodna reda između tabela i teksta. Slike se moraju slati u elektronskoj formi sa rezolucijom od najmanje 300 dpi. Ako se koristi ilustracija iz štampanih izvora, potrebno je pismeno odobrenje vlasnika autorskih prava. Izvor treba navesti ispod tabele, grafikona i slike. Citiranja u okviru navedenog Izvora se rade na isti način kao u tekstu. Ukoliko su tabele, grafikoni, i cifre plod proračuna, pregleda ili procjena autora, onda to takođe treba naglasiti.

Statistički podaci. Rezultati statističkih testova treba da budu dati u sljedećem obliku: F (1,9) = 25,35; p <001 ili slično. Niže brojeve konvencionalnih nivoa P treba isto tako navesti (na primjer: ,05, ,01, ,001).

Bibliografija. Zbornik radova Ekonomskog fakulteta u Istočnom Sarajevu koristi The Chicago Manual of Style pravila za bibliografiju. Dio koji se odnosi na bibliografiju mora biti kucan jednostrukim proredom, mora početi na novoj stranici iza teksta i pružiti potpune informacije. Treba koristiti puna imena autora ili urednika koristeći inicijale samo ako ih tako upotrebljava određeni autor/urednik. Navedite sve autore/urednike do/uključujući 10 imena. Autori članaka i knjiga i materijala, bez navedenih autora ili urednika, kao što su državna dokumenta, bilteni, ili novine, navode se po abecednom redu. Većina jedinki navedenih u dijelu Bibliografija treba da bude navedena (uključena) u samom tekstu.

Dodatak. U dodatku treba staviti samo one opise materijala koji bi bili korisni čitaocima za razumijevanje, procjenu ili pregled istraživanja.

Fusnote i skraćenice. Fusnote treba izbjegavati. Ako je potrebno, navođenja u fusnotama bi trebalo koristiti na isti način kao u tekstu. Skraćenice takođe treba izbjegavati, osim izrazito uobičajenih. Skraćenice navedene u tabelama i slikama trebalo bi objasniti.

Recenzije i objavljivanje. Svi radovi se anonimno recenziraju od strane dva anonimna recenzenta. Na osnovu recenzija redakcija donosi odluku o objavljivanju rada i obavještava autora.

 

PAPER TEMPLATE

 

THE CHICAGO MANUAL OF STYLE AUTOR-DATUM (AUTHOR-DATE) SISTEM

Primjeri koji slijede imaju za cilj da pruži pregled autor-datum sistema, prikazujući odgovarajuće modele (za knjige, članke, i dr). Svaki primjer sadrži navođenje u bibliografiji i odgovarajuće citiranje u tekstu.

Knjige

Jedan autor

Bibliografija:

Pollan, Michael. 2006. The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals. New York: Penguin.

Citiranje u tekstu:

(Pollan 2006, 99–100)

Dva ili više autora

Bibliografija:

Ward, Geoffrey C., and Ken Burns. 2007. The War: An Intimate History, 1941–1945. New York: Knopf.

Citiranje u tekstu:

(Ward and Burns 2007, 52)

Za četiri ili više autora, navesti sve autore u bibliografiji, u tekstu, navesti samo prvog autora, zatim et al. ("i drugi"):

Citiranje u tekstu:

(Barnes et al. 2010)

Urednik, prevodilac ili priređivač umjesto autora

Bibliografija:

Lattimore, Richmond, trans. 1951. The Iliad of Homer. Chicago: University of Chicago Press.

Citiranje u tekstu:

(Lattimore 1951, 91–92)

Urednik, prevodilac ili priređivač dodat autoru

Bibliografija:

García Márquez, Gabriel. 1988. Love in the Time of Cholera. Translated by Edith Grossman. London: Cape.

Citiranje u tekstu:

(García Márquez 1988, 242–55)

Poglavlje ili neki drugi dio knjige

Bibliografija:

Kelly, John D. 2010. “Seeing Red: Mao Fetishism, Pax Americana, and the Moral Economy of War.” In Anthropology and Global Counterinsurgency, edited by John D. Kelly, Beatrice Jauregui, Sean T. Mitchell, and Jeremy Walton, 67–83. Chicago: University of Chicago Press.

Citiranje u tekstu:

(Kelly 2010, 77)

Poglavlje prerađenog izdanja orginalno publikovano na drugom mjestu (kao u primarnom izvoru)

Bibliografija:

Cicero, Quintus Tullius. 1986. “Handbook on Canvassing for the Consulship.” In Rome: Late Republic and Principate, edited by Walter Emil Kaegi Jr. and Peter White. Vol. 2 of University of Chicago Readings in Western Civilization, edited by John Boyer and Julius Kirshner, 33–46. Chicago: University of Chicago Press. Originally published in Evelyn S. Shuckburgh, trans., The Letters of Cicero, vol. 1 (London: George Bell & Sons, 1908).

Citiranje u tekstu:

(Cicero 1986, 35)

Predgovor, uvodna riječ, uvod ili sličan dio knjige

Bibliografija:

Rieger, James. 1982. Introduction to Frankenstein; or, The Modern Prometheus, by Mary Wollstonecraft Shelley, xi–xxxvii. Chicago: University of Chicago Press.

Citiranje u tekstu:

(Rieger 1982, xx–xxi)

Knjiga publikovana elektronski (elektronska knjiga)

Ako knjiga je dostupna u više formata, navodite verziju koju ste konsultovali. Za knjige konsultovane elektronskim putem (online)navodite URL adresu, uključujući datum pristupa samo ako se zahtjeva od izdavača. Ako stranice, koje ste konsultovali, nisu numerisane možete uključiti naslov odjeljka ili poglavlja ili drugi broj.

Bibliografija:

Austen, Jane. 2007. Pride and Prejudice. New York: Penguin Classics. Kindle edition.

Kurland, Philip B., and Ralph Lerner, eds. 1987. The Founders’ Constitution. Chicago: University of Chicago Press. http://press-pubs.uchicago.edu/founders/.

Citiranje u tekstu:

(Austen 2007)

(Kurland and Lerner, chap. 10, doc. 19)

Članci

Članci u štampanim časopisima

U tekstu se navode konkretni brojevi stranica koje su konsultovane, ako postoje. U bibliografiji navodi se obim stranica za cio članak.

Bibliografija:

Weinstein, Joshua I. 2009. “The Market in Plato’s Republic.” Classical Philology 104:439–58.

Citiranje u tekstu:

(Weinstein 2009, 440)

Članci u elektronskim (online) časopisima

Uključiti DOI (Digital Object Identifier) ako je naveden u časopisu. DOI je stalni ID koji će Vas, kada ga unese u http://dk.doi.org/ , dovesti do izvora. Ako DOI nije dostupan, navedite navesti URL. Uključiti datum pristupa samo ako zahtjeva izdavač.

Bibliografija:

Kossinets, Gueorgi, and Duncan J. Watts. 2009. “Origins of Homophily in an Evolving Social Network.” American Journal of Sociology 115:405–50. Accessed February 28, 2010. doi:10.1086/599247.

Citiranje u tekstu:

(Kossinets and Watts 2009, 411)

Članci u novinama ili popularnim magazinima

Novinarski i članci u magazinima mogu biti citirani u tekstu ("Kao što Šeril Stolberg i Robert Kruška navode u Njujork tajmsu 27. februara 2010, ...") i oni su najčešće izostavljeni iz bibliografije. Sledeći primjeri pokazuju formalne verzije citata. Ako ste konsultovali članak elektronskim putem, uključite URL adresu; uključujući i datum pristupa samo ako to izdavač zahtjeva. Ako je neautorizovan izvor, citat počinje sa naslovom članka.

Bibliografija:

Mendelsohn, Daniel. 2010. “But Enough about Me.” New Yorker, January 25.

Stolberg, Sheryl Gay, and Robert Pear. 2010. “Wary Centrists Posing Challenge in Health Care Vote.” New York Times, February 27. Accessed February 28, 2010. http://www.nytimes.com/2010/02/28/us/politics/28health.html.

Citiranje u tekstu:

(Mendelsohn 2010, 68)

(Stolberg and Pear 2010)

Organizacije kao autori u autor-datum sistemu

Ako publikacija izdata od strane organizacije, udruženja ili korporacije ne nosi ime autora na naslovnoj stranici, organizacija može biti navedena kao autor u bibliografiji, čak i ako se daje kao izdavač. Da bi se olakšalo citiranje u tekstu, organizacija može biti navedena skraćenicom, a u tom slučaju u bibliografiji mora se navesti pun naziv pored skraćenice.

Bibliografija:

BSI (British Standards Institution). 1985. Specification for Abbreviation of Title Words and Titles of Publications. London: BSI.

ISO (International Organization for Standardization). 1997. Information and Documentation—Bibliographic References. Part 2, Electronic Documents or Parts Thereof. ISO 690-2. New York: American National Standards Institute.

Citiranje u tekstu:

(BSI 1985)

(ISO 1997)

Prikaz knjige

Bibliografija:

Kamp, David. 2006. “Deconstructing Dinner.” Review of The Omnivore’s Dilemma: A Natural History of Four Meals, by Michael Pollan. New York Times, April 23, Sunday Book Review. http://www.nytimes.com/2006/04/23/books/review/23kamp.html.

Citiranje u tekstu:

(Kamp 2006)

Doktorska teza ili disertacija

Bibliografija:

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago.

Citiranje u tekstu:

(Choi 2008)

Rad predstavljen na seminaru ili konferenciji

Bibliografija:

Adelman, Rachel. 2009. “ ‘Such Stuff as Dreams Are Made On’: God’s Footstool in the Aramaic Targumim and Midrashic Tradition.” Paper presented at the annual meeting for the Society of Biblical Literature, New Orleans, Louisiana, November 21–24.

Citiranje u tekstu:

(Adelman 2009)

Internet staranica (website)

Citiranje internet sadržaja često može biti ograničeno na pominjanje u tekstu ("Od 19. jula 2008, u MekDonalds korporacija navodi na svom sajtu ..."). Ako se želi formalno citirati, to može izgledati kao u primjerima ispod. Zato što sadržaj podliježe promjenama, uključuje se datum pristupa ako je dostupan, ili datum kada je stranica poslednji put ažuriran. U odsustvu datuma objavljivanja, koristite datum pristupa ili poslednji datum izmjene kao osnovu citata.

Bibliografija:

Google. 2009. “Google Privacy Policy.” Last modified March 11. http://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html.

McDonald’s Corporation. 2008. “McDonald’s Happy Meal Toy Safety Facts.” Accessed July 19. http://www.mcdonalds.com/corp/about/factsheets.html.

Citiranje u tekstu:

(Google 2009)

(McDonald’s 2008)

Blogovi ili komentari

Blogovi ili komentari mogu se navesti u tekstu ("U komentaru objavljenom na BECKER-Posner Blog 23. februara 2010, ...") i oni se najčešće izostavljaju iz bibliografije. Ukoliko se zahtjeva potrebno je navesti blog, a komentare pomenuti samo u tekstu. (Ako je potreban datum pristupa, dodajte pred URL-a; pogledajte primjere na drugim mjestima u ovom uputstvu.)

Bibliografija:

Posner, Richard. 2010. “Double Exports in Five Years?” The Becker-Posner Blog, February 21. http://uchicagolaw.typepad.com/beckerposner/2010/02/double-exports-in-five-years-posner.html.

Citiranje u tekstu:

(Posner 2010)

E-pošta ili tekstualne poruke

E-pošta i tekstualne poruke mogu biti citirane u tekstu ("U pisanoj poruci autoru 1. marta 2010, Džon Doe je otkrio ..."), i oni se rijetko navode u bibliografiji. U zagradi citata, može se koristiti izraz lične komunikacije (ili pers.comm.).

Citiranje u tekstu:

(John Doe, e-mail message to author, February 28, 2010) or (John Doe, pers. comm.)

Stavka u komercijalnoj bazi podataka

Za stavke izvučene iz komercijalne baze podataka, dodajte ime baze podataka i pristupnog broja prateći podatke publikacije. U ovom primjeru, disertacija citirana ispod,  prikazana je kao citat preuzet iz baze ProQuest za disertacije i teze.

Citiranje u tekstu:

Choi, Mihwa. 2008. “Contesting Imaginaires in Death Rituals during the Northern Song Dynasty.” PhD diss., University of Chicago. ProQuest (AAT 3300426).

 

Autor dobija jedan primjerak Zbornika u kojem je njegov rad objavljen. Na recenziju će biti upućeni samo oni radovi koji su napisani u skladu sa gore navedenim uputstvima. Za recenzente radovi su anonimni.

Poziv za slanje radova

 

PAPER TEMPLATE

 

 

Dostava radova

Svi rukopisi se dostavljaju glavnom i odgovornom uredniku koji, nakon što ih pročita, određuje daljnji postupak:

  • odmah šalje rukopis na recenziju,
  • ako ima određenih primjedbi i sugestija, rukopis vraća autoru na doradu.

Ukoliko je autor usvojio primjedbe urednika i obradio tekst u skladu sa sugestijama, rukopis se šalje na recenziju. U tom slučaju autoru se šalje formular Izjava o autorskim pravima, koji treba ispuniti, potpisati i vratiti uredniku. Svojim potpisom autor potvrđuje izvornost članka i svoje autorstvo.

E-mail adresa za dostavljanje radova je: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.
 
Rad se dostavlja na e-mail adresu, a rad možete dostaviti lično ili putem pošte u jednom štampanom primjerku zajedno sa CD-om ili USB-om. Na CD-u ili USB-u je neophodno naglasiti ime autora i naziv članka.

Adresa na koju se radovi dostavljaju je:

  • Univerzitet u Istočnom Sarajevu
  • Ekonomski fakultet Pale
  • Zbornik radova
  • Alekse Šantića br. 3
  • 71420 Pale
  • Republika Srpska, BiH

Kontakt adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

 

 

Dobro došli na Internet stranicu
''Zbornik radova
Ekonomskog fakulteta
u Istočnom Sarajevu''
Otvoreni pristup časopisu.
Creative Commons License

Poziv za slanje radova